eye                     
   
 
Quyidagilar Davlat mulki qo’mitasining asosiy vazifalari hisoblanadi:
 • rеspublika iqtisоdiyotida xususiy sеktоr o’rni va ahamiyatini tubdan оshirish hamda mazkur tarmоqda davlat ulushini yanada kamaytirishga qaratilgan chоra-tadbirlarni amalga оshirish;

 • vazirliklar, idоralar va tashkilоtlarda, davlat kоrxоnalari va tashkilоtlarining, shu jumladan Davlat byudjеti mablag’lari hisоbiga mоliyalashtiriladigan davlat kоrxоnalari va tashkilоtlari, shuningdеk ustav fоndlarida davlat ulushi bo’lgan xo’jalik jamiyatlarining davlat mulki hisоbini va rееstrini yuritishni ta’minlash;

 • bоshqaruvchi kоmpaniyalar va davlat ishоnchli vakillarining davlat ixtiyoridagi, shu jumladan chеt ellardagi mulkni samarali bоshqarish yuzasidan faоliyati samaradоrligi mоnitоringini оlib bоrish;

 • Davlat mulki (ulushlari) mavjud bo’lgan kоrxоnalar faоliyati samaradоrligini оshirish yuzasidan ularda zamоnaviy mеnеjmеntni jоriy etish, markеtingni rivоjlantirish va ishlab chiqarishni mоdеrinizatsiyalashga yo’naltirilgan chоra-tadbirlar majmuini amalga оshirish;

 • bоzоr mеxanizmlarini rivоjlantirish, raqоbat muhitini shakllantirish va xususiy mulk оrtishini rag’batlantiruvchi davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish dasturlarini ishlab chiqish va amalga оshirish;

 • kоrxоnalarni kеyinchalik xususiy mulk sifatida sоtish uchun ularni xususiylashtirishdan kеyin va sоtishdan оldin samarali tayyorlashni jоriy etish;

 • davlat mulki оb’еktlarini xususiylashtirish jarayonlariga xоrijiy invеstitsiyalarni jalb qilish, invеstоrlar o’rtasida rеspublikamizda ular uchun bеrilgan imtiyozlar va kafоlatlar to’g’risida tushuntirish ishlarini оlib bоrish;

 • aktsiyalarning davlat pakеtlarini va оb’еktlarini xususiylashtirish va sоtish tartibоtlarini maksimal darajada sоddalashtirish va оshkоraliligini ta’minlash;

 • aktsiyadоrlar, kuzatuv kеngashlari va bоshqa idоraviy оrganlarning davlat ulushi bo’lgan aktsiyadоrlik jamiyatlarini bоshqarishdagi, kоrxоnalar ijrоiya оrganlarining kоrxоnalar faоliyati natijalari uchun mas’uliyatini оshirishdagi rоlini tubdan оshirishga qaratilgan kоrpоrativ bоshqaruv tizimini takоmillashtirish;

 • qimmatli qоg’оzlar bоzоrini rivоjlantirish, mе’yoriy-huquqiy bazani sоddalashtirish va оshkоraliligini ta’minlash, qimmatli qооg’оzlar bоzоrida mоliyaviy barqarоr invеstitsiоn tuzilmalarni rivоjlantirish, uning infratuzilmasini mustahkamlash va zamоnaviy mоliyaviy yondashuvlarni jоriy etish uchun qulay va zarur shart-sharоitlarni yaratish, mamlakatimiz fоnd bоzоrini xalqarо kapital bоzоrlariga intеgratsiyalash uchun zarur shart-sharоitlar yaratish;

 • tizimli va samarali rеklama-axbоrоt ishlarini amalga оshirish, davlat aktivlarini xususiylashtirish va sоtish jarayonlarining оshkоraliligi va оchiqligini ta’minlash.

 

Davlat raqobat qo'mitasi o'ziga yuklangan vazifalarga muvofiq quyidagi funksiyalarni bajaradi:

Quyidagilar Davlat mulki qo’mitasining asosiy vazifalari hisoblanadi:
 • rеspublika iqtisоdiyotida xususiy sеktоr o’rni va ahamiyatini tubdan оshirish hamda mazkur tarmоqda davlat ulushini yanada kamaytirishga qaratilgan chоra-tadbirlarni amalga оshirish;

 • vazirliklar, idоralar va tashkilоtlarda, davlat kоrxоnalari va tashkilоtlarining, shu jumladan Davlat byudjеti mablag’lari hisоbiga mоliyalashtiriladigan davlat kоrxоnalari va tashkilоtlari, shuningdеk ustav fоndlarida davlat ulushi bo’lgan xo’jalik jamiyatlarining davlat mulki hisоbini va rееstrini yuritishni ta’minlash;

 • bоshqaruvchi kоmpaniyalar va davlat ishоnchli vakillarining davlat ixtiyoridagi, shu jumladan chеt ellardagi mulkni samarali bоshqarish yuzasidan faоliyati samaradоrligi mоnitоringini оlib bоrish;

 • Davlat mulki (ulushlari) mavjud bo’lgan kоrxоnalar faоliyati samaradоrligini оshirish yuzasidan ularda zamоnaviy mеnеjmеntni jоriy etish, markеtingni rivоjlantirish va ishlab chiqarishni mоdеrinizatsiyalashga yo’naltirilgan chоra-tadbirlar majmuini amalga оshirish;

 • bоzоr mеxanizmlarini rivоjlantirish, raqоbat muhitini shakllantirish va xususiy mulk оrtishini rag’batlantiruvchi davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish dasturlarini ishlab chiqish va amalga оshirish;

 • kоrxоnalarni kеyinchalik xususiy mulk sifatida sоtish uchun ularni xususiylashtirishdan kеyin va sоtishdan оldin samarali tayyorlashni jоriy etish;

 • davlat mulki оb’еktlarini xususiylashtirish jarayonlariga xоrijiy invеstitsiyalarni jalb qilish, invеstоrlar o’rtasida rеspublikamizda ular uchun bеrilgan imtiyozlar va kafоlatlar to’g’risida tushuntirish ishlarini оlib bоrish;

 • aktsiyalarning davlat pakеtlarini va оb’еktlarini xususiylashtirish va sоtish tartibоtlarini maksimal darajada sоddalashtirish va оshkоraliligini ta’minlash;

 • aktsiyadоrlar, kuzatuv kеngashlari va bоshqa idоraviy оrganlarning davlat ulushi bo’lgan aktsiyadоrlik jamiyatlarini bоshqarishdagi, kоrxоnalar ijrоiya оrganlarining kоrxоnalar faоliyati natijalari uchun mas’uliyatini оshirishdagi rоlini tubdan оshirishga qaratilgan kоrpоrativ bоshqaruv tizimini takоmillashtirish;

 • qimmatli qоg’оzlar bоzоrini rivоjlantirish, mе’yoriy-huquqiy bazani sоddalashtirish va оshkоraliligini ta’minlash, qimmatli qооg’оzlar bоzоrida mоliyaviy barqarоr invеstitsiоn tuzilmalarni rivоjlantirish, uning infratuzilmasini mustahkamlash va zamоnaviy mоliyaviy yondashuvlarni jоriy etish uchun qulay va zarur shart-sharоitlarni yaratish, mamlakatimiz fоnd bоzоrini xalqarо kapital bоzоrlariga intеgratsiyalash uchun zarur shart-sharоitlar yaratish;

 • tizimli va samarali rеklama-axbоrоt ishlarini amalga оshirish, davlat aktivlarini xususiylashtirish va sоtish jarayonlarining оshkоraliligi va оchiqligini ta’minlash.

 

Davlat raqobat qo'mitasi o'ziga yuklangan vazifalarga muvofiq quyidagi funksiyalarni bajaradi:

a) xususiylashtirish ob'ektlarini sotishdan oldin tayyorlash va realizatsiya qilish, investorlar tomonidan majburiyatlar bajarilishi monitoringini olib borish sohasida:

 • nostrategik korxonalarda davlatning ishtirokini qisqartirishni ta'minlaydi; manfaatdor davlat organlari va xo'jalik birlashmalarini jalb etgan holda xususiylashtirish bo'yicha davlat dasturlari loyihalarini ishlab chiqadi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga taqdim etadi hamda ularning amalga oshirilishini ta'minlaydi;
 • xususiylashtirish ob'ektlarini sotishdan oldin tayyorlashni amalga oshiradi va xususiylashtirishning, shu jumladan iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlari korxonalarining, aniq investitsiya majburiyatlari evaziga bepul beriladigan ob'ektlarni xususiylashtirishning shartnomaviy shartlarini belgilaydi;
 • xususiylashtirish ob'ektlari, shartlari va shakllari yuzasidan qabul qilinadigan qarorlarning oshkoraligi va ochiqligini ta'minlaydi, xususiylashtiriladigan korxonalar - emitentlar va ular tomonidan chiqariladigan qimmatli qog'ozlar to'g'risidagi axborotni tarqatadi, shuningdek mahalliy va xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida reklama-axborot ishlarini amalga oshiradi;
 • xususiylashtirish ob'ektlarining sotuvchisi funksiyasini amalga oshiradi, ularning boshlang'ich sotuv narxini, investitsiyalar hajmini, savdolarning turi va shartlarini belgilaydi, shu jumladan davlatga tegishli qimmatli qog'ozlarni mustaqil ravishda yoki shartnoma asosida jalb etiladigan mahalliy va xorijiy investitsiya vositachilari orqali ichki va xalqaro bozorlarda, birja savdolari va birjadan tashqari savdolarda sotadi;
 • xususiylashtirish ob'ektlarining oldi-sotdisi bo'yicha Davlat raqobat qo'mitasi tomonidan tuziladigan bitimlarning o'z vaqtida va to'liq bajarilishi, shu jumladan investorlar tomonidan investitsiya majburiyatlarining bajarilishi monitoringini olib boradi;
 • yangi mulkdorga xususiylashtirilgan ob'ektga mulk huquqini tasdiqlovchi order (sertifikat) beradi, shuningdek xaridorning xizmat ko'rsatuvchi depozitariysiga uning tomonidan sotib olingan aksiyalarni o'tkazishga (razblokirovka qilishga) depo topshirig'ini taqdim etadi;
 • xususiylashtirish bilan bog'liq jarayonlarni tahlil qiladi hamda xususiy mulkdorlar tomonidan xususiylashtirish ob'ektlari sotilishining ochiqligi va oshkoraligini ta'minlaydigan xususiylashtirishning yangi shakllari va usullarini joriy etish, shu jumladan mulkiy munosabatlarni tartibga soluvchi normalarni takomillashtirish yuzasidan takliflarni shakllantiradi;

b)qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish va korporativ boshqaruv sohasida:

 • qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirishga, shuningdek qimmatli qog'ozlar birja savdosi tamoyillariga rioya qilishni ta'minlashga doir choralar ko'radi;
 •     moliyaviy vositalarning yangi turlarini, shu jumladan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun zarur resurslarni jalb etish imkonini beradigan qimmatli qog'ozlar hosilalarini joriy etishga ko'maklashadi;
 •     davlat boshqaruvining manfaatdor organlari bilan birgalikda qimmatli qog'ozlar bozorini, shuningdek ushbu bozorni rivojlantirish uchun zarur muhit va infratuzilmani shakllantirish va ularning amal qilishi jarayonlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralarini ko'radi;
 •     qimmatli qog'ozlar bozorida fuqarolarning va xorijiy investorlarning, shu jumladan investitsion va professional faoliyatni rag'batlantirish, qimmatli qog'ozlar bozorida jamoaviy investitsiya qo'yish shartlarini takomillashtirish yo'li bilan faolligini oshirish bo'yicha takliflarni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritadi;
 •     savdolarni o'tkazishning elektron shakliga to'liq o'tishni va qimmatli qog'ozlar bo'yicha hisob-kitob qilishni nazarda tutuvchi qimmatli qog'ozlar bozori faoliyat ko'rsatishining xalqaro amaliyotini joriy etish choralarini ko'radi;
 •     korporativ boshqarish tizimini takomillashtirish bilan bog'liq jarayonlarni tahlil qiladi va korporativ munosabatlarni tartibga soluvchi normalarni takomillashtirish yuzasidan takliflarni shakllantiradi;
 •     xo'jalik jamiyatlarida korporativ boshqarishni takomillashtirish, shu jumladan ularning tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish bo'yicha xalqaro tamoyillar va qoidalar asosida tavsiyalar ishlab chiqadi;
 •     davlat-aksiyadorlik kompaniyalarining va ustav fondida davlat ulushi bo'lgan, respublika iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan boshqa xo'jalik jamiyatlarining ijroiya organi hamda kuzatuv kengashi rahbarlarining korporativ boshqarishning sifatli tizimini joriy etish bo'yicha hisobotlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasida vaqti-vaqti bilan eshitilishini tashkil etadi;
 •     davlat aktivlarini samarali boshqarish bo'yicha «Davlat aktivlarini boshqarish markazi» DUKning hamda korporativ boshqarish va qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish bo'yicha Qimmatli qog'ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazi faoliyatini muvofiqlashtiradi hamda ular faoliyati monitoringini olib boradi, shuningdek ularning samarali o'zaro hamkorlik qilishini ta'minlaydi;
 •     aksiyadorlik jamiyatlarida boshqaruv va nazorat organlari faoliyatining amaliy masalalarini aks ettiruvchi korporativ boshqarish bo'yicha qo'llanmalar chiqaradi, shuningdek investorlar va qimmatli qog'ozlar bozori qatnashchilarini ta'lim jihatidan qo'llab-quvvatlashning shakllantirilishiga ko'maklashadi;
 •     xalqaro tashkilotlar doirasida ikki tomonlama va ko'p tomonlama samarali o'zaro hamkorlikni tashkil etish yo'li bilan korporativ boshqarish va qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish sohasidagi xalqaro munosabatlarni rivojlantirishga ko'maklashadi;

v) davlat mulki ob'ektlarini tasarruf etish, shu jumladan ularni xatlovdan o'tkazish, hisobga olish va samarali boshqarish sohasida:

 

 • davlat korxonalari va muassasalarining, shuningdek davlat korxonalari va muassasalarini xususiylashtirish jarayonida tashkil etiladigan xo'jalik jamiyatlarining O'zbekiston Respublikasi nomidan muassisi bo'ladi;
 •     qonun hujjatlariga muvofiq O'zbekiston Respublikasi nomidan davlat aksiyalar paketi (ulushi) bo'yicha xo'jalik jamiyatlarining aksiyadori (ishtirokchisi) huquqlarini amalga oshiradi, shuningdek ushbu huquqlarni ishonchli boshqaruvchilarga va boshqa shaxslarga beradi;
 •     «Davlat aktivlarini boshqarish markazi» DUK boshqaruviga beriladigan xo'jalik jamiyatlari aksiyalari paketlari (ulushlar) ro'yxatini Aksiyadorlik birlashmalari va kompaniyalaridagi aksiyalar davlat ulushidan samarali foydalanilishi ustidan monitoring olib borish komissiyasiga tasdiqlash uchun kiritadi;
 •     davlat ko'chmas mulkini, davlat korxonalari va muassasalarini, ustav fondida davlat ulushi bo'lgan xo'jalik jamiyatlarini, shu jumladan chet eldagi va davlat nomidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va boshqa davlat organlari ish ko'radigan xo'jalik jamiyatlarining, davlat ko'chmas mulkini xatlovdan o'tkazadi va hisobga oladi (xatlovdan o'tkazish va hisobga olish qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda tegishli vakolatli davlat organlari tomonidan yuritiladigan mol-mulk bundan mustasno);
 •     davlat aksiyalar paketlarini (ulushlarni) va boshqa mol-mulkni qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda tashkil etiladigan va faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik jamiyatlarining ustav fondlariga kiritadi;
 •     davlat mulki bo'lgan mol-mulkning ijaraga beruvchisi bo'ladi, ushbu vakolatlarni amalga oshirish huquqi boshqa davlat organlari va tashkilotlariga berilgan hollar bundan mustasno;
 •     davlat boshqaruvi organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan davlat korxonalariga davlat mulkini berish yuzasidan davlat korxonalari tashkil etilishi kelishilishini amalga oshiradi;
 •     O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan tartibga muvofiq davlat mulkini boshqarish masalalari bo'yicha davlat organlarining o'zaro hamkorligini muvofiqlashtiradi;
 •     respublika iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan xo'jalik jamiyatlari ro'yxati bo'yicha takliflarni Aksiyadorlik birlashmalari va kompaniyalaridagi aksiyalar davlat ulushidan samarali foydalanilishi yuzasidan monitoring olib borish komissiyasiga ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun kiritadi;
 •     xo'jalik jamiyatlarida davlat ulushlarini boshqarish bo'yicha davlat ishonchli vakillari va investitsiya aktivlarining ishonchli boshqaruvchilarini, shuningdek aksiyadorlik jamiyatlarini boshqarishda davlat ishtirokining maxsus huquqidan foydalanuvchi («oltin aksiya») davlat vakillarini tayinlash va ozod etish yuzasidan takliflarni Aksiyadorlik birlashmalari va kompaniyalaridagi aksiyalar davlat ulushidan samarali foydalanilishi ustidan monitoring olib borish komissiyasiga ko'rib chiqish uchun kiritadi;
 •     davlatning ishonchli vakillari, investitsiya aktivlarining ishonchli boshqaruvchilari, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda esa — boshqa yuridik shaxslar bilan xo'jalik jamiyatlaridagi davlat ulushlarini ishonchli boshqarish shartnomalari tuzilishini ta'minlaydi;
 •     davlatning ishonchli vakillari, davlat aktivlarini ishonchli boshqaruvchilar faoliyati monitoringi olib borilishini ta'minlaydi, aksiyadorlarning (ishtirokchilarning) umumiy yig'ilishlarida va kuzatuvchi kengashlar majlislarida ovoz berish tartibi bo'yicha ularga ko'rsatmalar beradi, shuningdek ularni taqdirlash tartibini belgilaydi;
 •     ustav fondida davlat ulushi bo'lgan xo'jalik jamiyatlarining moliyaviy-xo'jalik faoliyatini tahlil qiladi, jamiyatning biznes-rejasi parametrlari muntazam ravishda bajarilmagan taqdirda esa — jamiyatning ijro etuvchi organi tarkibini o'zgartirish tashabbusi bilan chiqadi;

 

g) monopoliyaga qarshi tartibga solish, raqobat muhitini rivojlantirish va tabiiy monopoliyalar sub'ektlari faoliyatini nazorat qilish sohasida:

 

 •     monopoliyaga qarshi tartibga solishni yanada takomillashtirish, raqobatni rivojlantirish bo'yicha takliflarni ishlab chiqadi, ularni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga, boshqa davlat organlariga va xo'jalik boshqaruvi organlariga yuboradi; 
 • Oldingi tahrirga qarang.
 • raqobatga qarshi xatti-harakatlarni va tartibga solinadigan narxlar (tariflar)ning shuningdek Tovar yoki moliya bozorida ustun mavqeni egallab turgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning davlat reestriga kiritilgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar yoki shaxslar guruhi tomonidan ko'rsatiladigan moliyaviy xizmatlarga narxlar asossiz o'sishini aniqlaydi va ularning oldini oladi;
 • qarori tahririda — O'R QHT, 2013 y., 43-son, 573-modda) tovar va moliya bozorlarida raqobat muhitining holatini o'rganadi va xo'jalik yurituvchi sub'ekt yoki shaxslar guruhlarining ustunlik mavqeini aniqlaydi, shaxslar guruhlari qatnashchilarining tarkibini aniqlaydi;
 • tovar yoki moliya bozorida ustunlik mavqeini egallab turgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar va tabiiy monopoliyalar sub'ektlari davlat reestrlarini shakllantiradi va yuritadi;
 • xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni tashkil etish, ularni qo'shish yoki birlashtirishda, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ustav fondida (ustav kapitalida) aksiyalarni (ulushlarni) sotib olishda raqobat to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga rioya qilish, shuningdek tabiiy monopoliyalar sub'ektlarini tashkil etish, qayta tashkil etish va tugatishda tabiiy monopoliyalar to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi;
 • tabiiy monopoliyalar sub'ektlarining tovarlari (ishlari, xizmatlari)ga narxlar va tariflarni tahlil qiladi hamda tabiiy monopoliyalar sub'ektlari tomonidan taqdim etiladigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) narxlarining asossiz oshirib yuborilishidan va sifati pasayishidan iste'molchilarning huquqlarini himoya qiladi;
 • tartibga solinadigan narxlar (tariflar)ga va tovarlar (ishlar, xizmatlar)ga ustama narxlarga rioya qilinishi ustidan nazoratni amalga oshiradi;
 • raqobat to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar va davlat organlari reestrini yuritadi va e'lon qiladi;
 • markazlashtirilgan manbalar hisobiga amalga oshiriladigan kapital qurilishda boshlang'ich narxlar shakllanishi ustidan nazoratni amalga oshiradi;
 • o'z vakolatlari doirasida xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni insofsiz raqobatchilardan va davlat organlarining noqonuniy qarorlaridan, ular mansabdor shaxslarining raqobat to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzuvchi xatti-harakatlaridan (harakatsizligidan) himoya qilishni ta'minlaydi;
 • o'z vakolatlari doirasida davlat organlari va ustunlik mavqeini egallab turgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar tomonidan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning tovar yoki moliya bozorlariga kirishini ta'minlash bo'yicha qonun hujjatlari va boshqa hujjatlar ijro etilishini nazorat qiladi;
 • mahsulotlarning monopol turlarini birja savdolariga qo'yish to'g'risida belgilangan tartibda qaror qabul qiladi;
 • mahsulotlarning yuqori likvidli va monopol turlarini birja savdolariga qo'yilishini belgilangan tartibda nazorat qiladi;
 • tanlov (tender) va birja savdolari o'tkazishda raqobat to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda nazorat qiladi;
 • tabiiy monopoliyalar sub'ektlari tomonidan tovarlar (xizmatlar)ni realizatsiya qilish tartibiga rioya etilishini nazorat qiladi va majburiy xizmat ko'rsatilishi kerak bo'lgan iste'molchilar ro'yxatini aniqlash yuzasidan takliflar kiritadi;
 • ustunlik mavqeini egallab turgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar va tabiiy monopoliyalarning tovarlariga (ishlariga, xizmatlariga) xarajatlarni kamaytirish bo'yicha takliflar ishlab chiqadi;
 • yuridik shaxsning individuallashtirilgan vositalariga va tovarni individuallashtirish vositalariga mutlaq huquqni sotib olish bilan bog'liq insofsiz raqobat holatlarini aniqlaydi;
 • Oldingi tahrirga qarang.
 • Tovar yoki moliya bozorida ustun mavqeni egallab turgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning davlat reestriga kiritilgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar yoki moliyaviy xizmatlar ko'rsatish bo'yicha shaxslar guruhi tomonidan ko'rsatiladigan moliyaviy xizmatlar narxlari ustidan monitoring olib boradi;
 • qaroriga asosan xatboshi bilan to'ldirilgan — O'R QHT, 2013 y., 43-son, 573-modda)

d) iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish va reklama faoliyatini tartibga solish sohasida:

 • iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish va reklama to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda nazorat qiladi;
 • iste'mol tovarlariga narxlar va xizmatlarga tariflar monitoringini olib boradi, bozorda sifatsiz iste'mol tovarlari va xizmatlar paydo bo'lishining oldini olish choralarini ko'radi;
 • jamoat tuzilmalari bilan birgalikda iste'molchilarning huquqlari va manfaatlari himoya qilinishini, shuningdek aholining iste'mol madaniyatini oshirish bo'yicha ma'rifiy ishlar olib borilishini amalga oshiradi;
 • reklama sohasida insofsiz raqobatga yo'l qo'ymaslik va noto'g'ri reklamaga barham berish maqsadida reklama bozorini tartibga solish chora-tadbirlarini ko'radi;
 • davlat organlari bilan birgalikda iste'molchilarning huquqlarini himoya qilishga va reklama sohasida insofsiz raqobatning oldini olishga qaratilgan tadbirlar ishlab chiqilishi va amalga oshirilishini muvofiqlashtiradi;

e) bankrotlik, iqtisodiy nochor korxonalarni tarkibiy qayta o'zgartirish va sud boshqaruvchilari faoliyati ustidan nazorat qilish sohasida davlat tomonidan tartibga solishni amalga oshirish sohasida:

 • ustav fondida davlat ulushi bo'lgan korxonalarning moliyaviy holatini, shu jumladan to'lovga qodir bo'lmagan, zarar ko'rib ishlaydigan va iqtisodiy nochor korxonalarni aniqlash maqsadida ma'lumotlar bazasini yuritish yo'li bilan monitoring va tahlil qiladi, shuningdek manfaatdor davlat organlari bilan birgalikda ularni moliyaviy sog'lomlashtirish yuzasidan kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
 • davlat va xo'jalik boshqaruvi organlarining takliflari asosida bankrotlik taomillarini qo'llash tashabbusi bilan chiqish, ustav fondida davlat ulushi bo'lgan iqtisodiy nochor korxonalarni tarkibiy qayta o'zgartirish va ixchamlashtirish to'g'risida qaror qabul qiladi;
 • ustav fondida davlat ulushi bo'lgan korxonalarda bankrotlik taomillarining borishi ustidan nazoratni tashkil etadi, shuningdek sudgacha sanatsiya, sud sanatsiyasi va tashqi boshqaruv rejalarini kelishadi;
 • tijorat banklariga berilgan (realizatsiya qilingan) bankrot korxonalar bo'yicha ishlab chiqarish faoliyatini tiklash, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash bo'yicha investitsiya majburiyatlari bajarilishi monitoringini olib boradi;
 • iqtisodiy nochor korxonalarda bankrotlik yoki sudgacha sanatsiya taomillarini amalga oshirishda kreditorlarning manfaatlari va aksiyadorlar (qatnashchilar)ning mulkiy huquqlari himoya qilinishini ta'minlaydi;
 • ustav fondida davlat ulushi bo'lgan va (yoki) pul majburiyatlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi oldida qarzdor bo'lgan korxonalarning sudgacha sanatsiyasini o'tkazish, uzaytirish yoki muddatidan oldin to'xtatish to'g'risida, shuningdek sudgacha sanatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qiladi;
 • tarkibiy o'zgartirilishi kerak bo'lgan iqtisodiy nochor, zarar ko'rib ishlayotgan va past rentabelli korxonalarning, shuningdek ularga nisbatan bankrotlik taomillari qo'llanilgan korxonalarning qurilishi tugallanmagan ob'ektlarini hamda asosiy fondlarini konservatsiya qilish va sotish masalalarini ko'rib chiqadi va bu haqdagi takliflarni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritadi;
 • sud boshqaruvchilarini tayyorlash tizimini tashkil etadi, ularni attestatsiyadan o'tkazadi hamda sud boshqaruvchilarining yagona reestrini yuritadi, sud boshqaruvchilari attestatini berish, ularning amal qilishini to'xtatib turish va to'xtatish to'g'risida qaror qabul qiladi;
 • davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan korxonalarning sudgacha sanatsiyasini uzaytirish va muddatidan oldin to'xtatish to'g'risida qaror qabul qiladi;
 • zarar ko'rib ishlayotgan, to'lovga qodir bo'lmagan va iqtisodiy nochor korxonalarni tarkibiy qayta o'zgartirish, ixchamlashtirish, moliyaviy sog'lomlashtirish va sudgacha sanatsiyani amalga oshirish davrida qonun hujjatlarida nazarda tutilgan shakllarda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritadi;
 • davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining zarar ko'rib ishlaydigan va iqtisodiy nochor korxonalarni tarkibiy qayta o'zgartirish, moliyaviy sog'lomlashtirish dasturlarini amalga oshirilishi to'g'risidagi hisobotlarini eshitadi;
 • tashqi boshqaruvchilarning, shuningdek davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan yoxud mulkida davlat ulushi bo'lgan sanatsiya qilinayotgan korxonalar rahbarlarining hisobotlarini eshitadi;

j) birja, baholash va rieltorlik faoliyatini litsenziyalash sohasida:

 • birja, baholash va rieltorlik faoliyatini litsenziyalaydi;
 • baholovchilar va rieltorlarga malaka talablarini belgilaydi, ularga malaka sertifikatlari beradi;
 • litsenziatlar tomonidan litsenziya talablari va shartlariga rioya etilishini nazorat qiladi;
 • birjalar, baholash, rieltorlik tashkilotlari va rieltorlarning litsenziyalari hamda baholovchilar va rieltorlarning malaka sertifikatlari reestrini yuritadi;
 • z) faoliyatning boshqa sohalarida:

 • Davlat raqobat qo'mitasi vakolatiga kiradigan masalalar bo'yicha yuridik va jismoniy shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqadi;
 • Davlat raqobat qo'mitasi vakolatiga kiradigan masalalar bo'yicha normativ-huquqiy va metodologik bazani ishlab chiqadi va takomillashtiradi;
 • Davlat raqobat qo'mitasi vakolatiga kiradigan masalalar bo'yicha qonun hujjatlari buzilishini bartaraf etish yuzasidan o'z vakolatlari doirasida zarur xatti-harakatlarni amalga oshiradi;
 • Davlat raqobat qo'mitasi vakolatiga kiradigan masalalarning hal etilishi bo'yicha sansalorlik, byurokratizm, muddatlar cho'zilishi holatlarini aniqlaydi va ularning bartaraf etilishini ta'minlaydi;
 • kadrlarni qayta tayyorlashni va ularning malakasini oshirishni tashkil etishni ta'minlaydi, Davlat raqobat qo'mitasi hamda idoraviy mansub tuzilmalarining rahbarlari va mutaxassislarini attestatsiyadan o'tkazadi;
 • xalqaro hamkorlikni va o'ziga yuklangan boshqa funksiyalarni amalga oshiradi.
 • 10. Davlat raqobat qo'mitasi o'ziga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bevosita, shuningdek hududiy organlar va uning idoraviy mansub tuzilmalari orqali amalga oshiradi.
??????? Orphus